Členství

Členství

Členem YMCA Brno se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

V rámci sdružení YMCA Brno existuje dvojí typ členství:

a) členství běžné
Běžným členem YMCA se může stát kdokoli, koho přitahuje nějaký program, který YMCA nabízí. Kdokoli, kdo se chce účastnit práce YMCA, podílet se na aktivitách, které mu členství umožňuje, a který respektuje poslání YMCA,
jak je vyjadřuje Pařížská báze, nebo dokonce vítá její křesťanský profil, i když třeba sám není křesťan.

b) členství činné
Činným členem se může stát ten běžný člen YMCA, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení YMCA, vyjádřené ve stanovách YMCA, sdružuje se ke křesťanské službě v YMCA a účastní se práce YMCA nebo přidruženého člena YMCA nejméně po dobu tří měsíců.

Spolu s otevřeným členstvím platí zásada křesťanského vedení. Znamená to, že u spolupracovníků, kteří na sebe berou odpovědnost za směřování YMCA (členové výboru, sekretáři, vedoucí jednotlivých programů) YMCA žádá, aby nejenom respektovali a neodmítali její poslání, ale aby se stali tzv. činnými členy.
Činní členové nesou odpovědnost za směřování YMCA a hledání cest, jak je přenášet do praktického života. Vedou YMCA v jejím úsilí o získání mladých lidí pro Krista.
Navenek je rozdíl mezi běžným a činným členem vyjádřen tím, že činní členové mají – na rozdíl od běžných členů – právo volit a být voleni do vedení (výborů) YMCA. Stejně tak sekretáři YMCA jsou činnými členy.

Činným členem se člověk stává tím, že složí slib činného člena, který zní:
„Znám cíl a poslání YMCA, Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase, uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy.“