O nás

Motto: „… aby všichni jedno byli“ (Jan 17:21)

Co je YMCA?

YMCA (Young Men´s Christian Association), neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, je

nejstarší          +      největší        +        nejrozšířenější

mládežnická organizace na světě. Je to křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Poslání

YMCA se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím ustavujícím shromáždění roku 1855 v Paříži. Pařížská báze vyjadřuje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou světového společenství YMCA. Toto poslání naplňuje YMCA Brno zvláště prostřednictvím:

 • mravní výchovy zaměřené na nenásilnou obrodu mladého člověka,
 • tělesné výchovy a sportu,
 • výchovy k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti,
 • vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, sociálních oblastech, ekologii apod.,
 • charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí,
 • mezinárodních styků s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí.

YMCA Brno

YMCA Brno působila již od roku 1991 jako místní sdružení YMCA v ČR. Právní subjektivitu získalo v roce 2001 a v současnosti je jednou z největších YMCA v České republice co se týče rozsahu činnosti i členské základny. YMCA Brno má 400 členů a 30 celoročně pracujících klubů různého zaměření (hudební, sportovní, umělecké, turistické, ekologické, dětské kluby atd.). Organizace se dále věnuje například profesnímu poradenství v rámci činnosti Informačního centra pro mládež, či pořádání letních táborů, kterých se pravidelně účastní několik set dětí a mladých. Velký úspěch mají nejen tábory pro rodiče s dětmi, ale i tábory Svišťů pro děti školního věku.

Dále je činnost zaměřena na široké spektrum aktivit dětí a mládeže, kdy jsou všechny tyto aktivity otevřeny jak členům YMCA, tak nečlenům. Vytváříme zde prostor,…

 • kde se mohou setkávat věřící s nevěřícími
 • kde je možné poznat křesťanské zásady v běžném životě
 • kde otevřenost a tolerance jsou jedněmi z hlavních zásad spolupráce.
 • kde se mladí lidé mohou věnovat svým zájmům.

Všechny programy jsou výchovně zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů v míře přiměřené věku dětí. Pro děti a mládež se pravidelně připravují i jednorázové akce. Tyto akce by měly zejména mladým lidem bez vyhraněného zájmu přinášet nabídku činností, z nichž by si mohli vybrat tu, které by se rádi účastnili intenzivněji. Jedině intenzivním zapojením v činnosti oddílů a klubů získáme očekávaný efekt, který se od volnočasových aktivit očekává a tj. upevnit u dětí a mládeže pozitivní hodnoty a pokusit se o budoucnost, které se nemusíme bát.

Naše aktivity

 • klubová činnost
 • letní tábory
 • pořádání kulturních akcí, školení
 • tvorba vzdělávacích programů
 • poradenství
 • provoz Informačního centra pro mládež

 

Historie

YMCA vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie.

Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams .

V roce 1894 již YMCA měla přes 500.000 členů ve 34 zemích. Od té doby se YMCA rozšířila po celém světě.

U nás fungovala od druhé poloviny 19. století a masově se rozšířila od roku 1921 především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších.
Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a obnovila ji až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992.

Dnes je YMCA nejstarší, a se svými 45 miliony členy ve 124 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě.